MENU
Arvot

Rakkaudesta puuhun

Resurssien tehokas hyödyntäminen

Ympyrä sulkeutuu - resurssien tehokas hyödyntäminen binderholzilla

Puu on luonnon raaka-aine, jonka vastuullisen käsittelyn merkityksen binderholz on sisäistänyt. Käytämme puusta koko rungon, aina ytimestä kuoreen saakka ja varmistamme näin sen 100-prosenttisen jalostusarvon. Tuloksena ovat tehokkaalla ja kestävällä tavalla valmistetut massiivipuutuotteet, jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Silmäys tärkeimpiin kestävän kehityksen tekijöihin näyttää, millä tavalla saavutamme erinomaisen resurssien hyödyntämisasteemme.

Raaka-aine

Puuraaka - Aineen sataprosenttinen hyödyntäminen zero waste - periaatteen mukaisesti

binderholzin arvonlisäketju noudattaa zero waste -periaatetta. Se tarkoittaa, että puuraaka-aine ja -materiaali prosessoidaan sataprosenttisesti.
binderholz prosessoi toimitettavat rungot lähes täydellisesti sahatavaraksi, massiivipuuksi, liimapuuksi ja binderholz CLT BBS -levyiksi. Tuotannon yhteydessä syntyvät sivutuotteet, kuten kuoret, katkaistut kappaleet, hake, sahanpurut ja höylänlastut, prosessoidaan biopolttoaineina käytettäviksi pelleteiksi ja briketeiksi tai muunnetaan ilmastoneutraaliksi lämpöenergiaksi ja ekosähköksi omissa biomassavoimaloissamme. Tämä säästää arvokkaita luonnonvaroja ja mahdollistaa Zero-Waste-periaatteen mukaisen ilmastoneutraalin tuotannon ilman jätteitä.

Energia

binderholz tarkkailee ja optimoi jatkuvasti kaikkien tuotantoprosessiensa ja -laitostensa energiatehokkuutta ja resurssien kulutusta.
Tämä tapahtuu binderholzilla modernien energianhallintajärjestelmien avulla. Ne ovat käytössä olevien kansainvälisten standardien mukaisia (ISO 50001) ja täyttävät yhä tiukemmat energiatehokkuudelle asetettavat vaatimukset. Tietyillä osa-alueilla järjestelmiä valvotaan jatkuvasti riippumattomien kolmansien osapuolten toimesta.

Aktiivinen ilmastonsuojelu

binderholzin tuotteet ja rakentamisratkaisut suojaavat ilmastoa samalla kertaa kahdella tapaa. Sillä massiivipuutuotteisiin on varastoitunut puiden useiden vuosikymmenien ajan ilmakehästä sitoma CO2. Samalla niillä voidaan korvata perinteisiä rakennusmateriaaleja, joiden valmistamiseen olisi muutoin tarvittu fossiilisia energianlähteitä.
Kestävän kehityksen mukaisesti kasvanut raaka-aine puu on yksi tärkeimmistä luonnollisista CO2-varastoista. Kasvaakseen puut tarvitsevat tätä ilmastolle haitallista kaasua ja sitovat sitä ilmakehästä yhteyttämällä. binderholzin massiivipuutuotteissa se pysyy varastoituna vuosikymmenet. Lisäksi binderholzin tuotteet ja rakentamisratkaisut korvaavat monia perinteisiä rakennusmateriaaleja, joiden valmistuksessa vapautuisi jälleen kerran hiilidioksidia fossiilisista energianlähteistä. Tällä tavoin raaka-aineen puu käyttö hidastaa hiilidioksidin palautumista ilmakehään ja vähentää kasvihuoneilmiötä.

Kierrätys

Suurin osa nykyisestä jätteestä syntyy rakennustoiminnassa. 90 prosenttia työmaajätteestä voitaisiin kuitenkin välttää kierrättämällä. Avaintekijänä ovat tällöin massiivipuusta valmistetut puurakenteet ja järjestelmäratkaisut. Sillä niiden hyödyntämisaste ja kierrätettävyys ovat erityisen hyvät.
binderholzin rakentamisratkaisuille on tunnusomaista yksinkertainen käsittely. Ihannetapauksessa ne voidaan irrottaa rakennuksen elinkaaren päätyttyä kokonaisina rakenneosina ja joko käyttää uudelleen tai toimittaa energiakäyttöön. Tällöin ne korvaavat fossiiliset energianlähteet ja auttavat suojelemaan ympäristöä.
Parantaakseen materiaalien hyödyntämistehokkuutta entisestään binderholz kehittää erityisen helposti kierrätettäviä rakentamisratkaisuja. Niiden rakennusmateriaalit yhdistetään toisiinsa jo suunnitteluvaiheessa ja asennetaan tämän jälkeen sillä tavoin, että ne on helppo erottaa toisistaan rakennuksen elinkaaren päätyttyä. Tätä "suunniteltu kierrätettäväksi" -periaatetta noudatettaessa materiaalien optimaalinen kierrätys on taattuna. Jos päähuomio sen sijaan kohdistetaan energiakäyttöön, toimitaan "suunniteltu energiakäyttöön" -periaatteen mukaisesti.

Myös rakennusbiologisen vaarattomuutensa ansiosta kaikki binderholzin tuotteet soveltuvat ekologisesti kierrätettäviksi, uusiokäytettäviksi tai CO2-neutraalina polttoaineena käytettäviksi sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa.
Puun käyttö raaka-aineena ja rakennusmateriaalina tuo positiivisia tuloksia myös yleisten käytössä olevien sertifiointijärjestelmien, kuten LEED, BREEAM tai DGNB, mukaisesti suoritetuissa rakennusten elinkaariarvioinneissa (LCA). Sillä massiivipuusta valmistettujen rakentamisratkaisujen käyttö vähentää rakennuksen elinkaaren päätteeksi syntyvää jätemäärää ja parantaa kaikkiaan resurssien hyödyntämisastetta. Tästä voidaan tehdä seuraava johtopäätös: valitsemalla oikean materiaalin voit jo tänään välttää huomisen jätteitä.

binderholzin tuotteissa ja rakentamisratkaisuissa yhdistyvät kaikki edellä mainitut kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen ja rakennusmateriaalin puu edut:

Innovaatio

Innovaatioita jo sukupolvien ajan

Nimi binderholz merkitsee innovaatiota. Sillä edistys ja edelleenkehitys ovat olleet yrityksen käynnissä pitäviä voimia aina sen perustamisesta vuonna 1950 alkaen. Tämä kuvastuu niin yrityksen historiasta kuin sen tuote- ja palvelutarjonnan jatkuvasta kehityksestäkin. Näin pienestä sahalaitoksesta on kehittynyt vuosikymmenten saatossa yksi johtavista eurooppalaisista puurakentamistuotteiden valmistajista ja täydellisten massiivipuuhun perustuvien rakentamisratkaisujen tarjoaja. Kehittäessään puurakentamistuotteita ja rakennusratkaisuja binderholzin painopiste on aina tehokkaimmissa tuotanto- ja valmistusprosesseissa, jotka toteutetaan uusimpien tuotantoteknologioiden avulla. Muita keskeisiä tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukainen resurssien käyttö sekä innovatiivisten tuoteominaisuuksien kehittäminen ja niiden integrointi käyttäjäkohtaisiin rakentamisratkaisuihin.

Neubau Zweigattersägewerk 1972
Sägehalle
Wood Eye
Vakuumpresse vor Abbund
Schnittholz
Massivholzplatten
BSH Träger gebogen
binderholz Brettsperrrholz BBS Montage

Tuleva kehitys

Raaka-aineen puu erinomaisia materiaaliominaisuuksia on opittava hyödyntämään entistäkin tehokkaammin. Juuri tähän binderholz panostaa ja vie kehitystä vauhdilla eteenpäin. Tuloksena on rakenteita, jotka ovat erityisen kompakteja ja kevyitä perinteisiin ratkaisuihin nähden, mahdollistavat erittäin korkean esivalmistusasteen ja tarjoavat erinomaisen laadun. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat myös kasvavassa määrin niin kutsutut hybridiratkaisut, eli massiivipuun ja muiden rakennusmateriaalien yhdistelmät.
Kaikki binderholzin kehittämät tuotteet on suunniteltu sillä tavoin, että ne eivät ainoastaan täytä maakohtaisia rakennustuotteille asetettavia määräyksiä, vaan ylittävät ne useimmiten selkeästi vastaten näin jo tänään huomisen standardeja. Suunnittelussa huomioidaan kaikki statiikan ja rakennesuunnittelun (mitoitus), rakennusfysiikan (tulipalo, äänet, lämpö), ekologian (elinkaariarviointi, hiilijalanjälki, ekotase, harmaa energia), ympäristön ja sisätilojen hygienian (terveellinen asuminen), kierrätyksen (NO WASTE) ja uusiokäytön (REUSE) näkökohdat.
Täyttääkseen nämä vaatimukset binderholz toimii yhteistyössä riippumattomien tarkastuslaitosten ja tunnustettujen asiantuntijoiden kanssa. Tuloksena ovat asiakkaalle tarjottavat täydellisen huolettomuuden takaavat kokonaispaketit, jotka koostuvat innovatiivisista rakennustuotteista ja -ratkaisuista, ja joista ovat saatavana kaikki tekniset, taloudelliset, terveyden kannalta olennaiset ja ekologiset tunnusluvut sekä vaadittavat todistukset ja dokumentit.

Käyttöinnovaatio

Jokaisen innovaation mittapuuna on sen soveltuvuus käytäntöön. Tästä syystä binderholz tekee yhteistyötä myös käyttäjien sekä teollisuuden, talouden ja tieteen avainkumppaneiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Rigips-yhtiön ja Tullnissa sijaitsevan puuosaamiskeskuksen WoodKplus kanssa. Yhdistettyä tietotaitoa ja kumppaneiden kokemuksia hyödynnetään systemaattisesti uusien ratkaisujen kehityksessä ja edelleenkehityksessä.
Näin syntyvät asennusvalmiit rakentamisratkaisut asiakkaalle. Tällaisia ovat esimerkiksi staattisesti, rakennusfysikaalisesti ja paloturvallisuusteknisesti loppuun asti viimeistellyt seinä-, sisäkatto- ja kattorakenteet tai innovatiiviset liitokset. Näiden lisäksi tarjoamme käytännössä toimivia käyttöä koskevia ohjeistuksia, esimerkiksi palo-osastointiin, ääni- ja lämpöeristykseen tai terveellisen asumisen aiheisiin liittyen.
binderholzin rakentamisratkaisut ja käyttöä koskevat ohjeistukset tarkastetaan ja arvioidaan perinpohjaisesti ennen niiden julkaisemista. Asiakkaan etu: Koska kaikki rakennuslainsäädännön vaatimat todistukset ovat jo olemassa, suunnittelu helpottuu ja nopeutuu huomattavasti. Tämä mahdollistaa ympäristön kannalta kestävän, luonnonvaroja säästävän ja taloudellisen puurakentamisen.
Parhaiden mahdollisten tulevaisuudennäkymien ja ennakoivan suunnittelun takaamiseksi binderholz on lisäksi aktiivisesti mukana lukuisissa alan aloitteissa ja osallistuu myös tulevien rakennusteollisuuden normien kehittämiseen.

Palvelua käyttäjille

Binderholzin tuotteet ja rakenneratkaisut helpottavat suunnittelua, suunnittelua ja rakentamista. Tämä varmistetaan palvelutarjouksilla, kuten massiivipuuoppaalla, jossa on yksityiskohtaiset kuvaukset seinä-, katto- ja kattorakenteista, tai yrityksen kattavalla testaus-, hyväksymis- ja sertifiointityöllä. Kaikki tuotteet ja rakenneratkaisut täyttävät nykyiset standardit, ja ne on myös sertifioitu maakohtaisten standardien mukaisesti.

Jotta tärkeimmät tunnusluvut olisivat mahdollisimman hyvin suunnittelijoiden ja arkkitehtien käytettävissä, kaikki binderholzin rakennustuotteet on listattu myös arvostettuihin rakennusmateriaalitietokantoihin, kuten esimerkiksi Rigips-tietokanta, Itävallan rakennusekologian tietokanta baubook ja Sveitsin puualan liiton tuotetietokanta Lignum.

Fassadendetail

Laatu

Vain paras kelpaa. Olemme sen velkaa itsellemme ja ennen kaikkea teille.

Palvelut